M.Sc. in Informatics Engineering

Hellenic Mediterranean University

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής pdf

pg_candidate_application-2024-2025 docx

pg_candidate_qualifications_form-2024 xlsx

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με διακριτικό τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering».

Στόχος του Π.Μ.Σ «Μηχανικών Πληροφορικής»-«Informatics Engineering» του ΕΛΜΕΠΑ είναι η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Μηχανικού Πληροφορικής» και στην Αγγλική MSc in «Informatics Engineering».

Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time). Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην παρούσα φάση λειτουργεί χωρίς Δίδακτρα. Σε αντιστάθμισμα, οι επιλεγέντες υποχρεούνται σε προσφορά επικουρικού έργου προς το τμήμα, συνήθως διδακτικής φύσεως, ύψους έως 6 ώρες ανά εβδομάδα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μπορούν  να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία αλλά διαθέτουν επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί και ο αριθμός θέσεων της αρχικής κατηγορίας εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής.

Το Π.Μ.Σ προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) θέσεις (τουλάχιστον 20 πλήρους φοίτησης και έως 5 μερικής φοίτησης) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών με έναρξη το Χειμερινό εξάμηνο 2024-2025.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ secrmsc-im@hmu.gr , πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας,
ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός από εκείνα που σημειώνονται «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»:

1. Αίτηση. Συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο «pg_candidate_application_gr.doc»
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και προσόντων του υποψηφίου/ας στο αρχείο «pg_candidate_qualifications_form.xlsx».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα στοιχεία του υποψηφίου να συμπληρωθούν σε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ γραμμή, συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας.

3. Σύντομο Βιογραφικό υπόμνημα (έως 2 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει: περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο συναφούς πτυχίου ή διπλώματος καθώς και τη σχετική βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου θα προσμετρηθεί με HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY Department of Electrical and Computer Engineering MSc Informatics Engineering

Εσταυρωμένος 71004, Ηράκλειο, Κρήτης,
Tηλ: 2810-379170,
Email: secrmsc-im@hmu.gr,

συντελεστή βαρύτητας 30%.

Η βαθμολογία της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται, σε προπτυχιακό επίπεδο θα προσμετρηθεί με συντελεστή βαρύτητας 20%. Aν για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου δεν απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού του βασικού πτυχίου μπορεί να ανέρχεται έως και 50%
(Για φοιτητές σχολών ή τμημάτων που δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο της πληροφορικής, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται με 20% και συνυπολογίζεται με ποσοστό 10% ο μέσος όρος στα μαθήματα που είναι σχετικά με το μεταπτυχιακό)

5. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν πρόσθετων συναφών πτυχίων ή αναγνωρισμένων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συνοδεία των σχετικών βεβαιώσεων αναλυτικής βαθμολογίας (συντελεστής βαρύτητας 10%.)

6. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Επιστημονικό Έργο (συντελεστή βαρύτητας 10%). Το επιστημονικό έργο τεκμηριώνεται από εργασίες που βρίσκονται πέραν του σημείου αποδοχής, δηλαδή είτε είναι ήδη δημοσιευμένες είτε έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια που άπτονται θεματικά του αντικειμένου του ΠΜΣ. Για δημοσιευμένες εργασίες υποβάλλεται η 1η σελίδα της εργασίας όπου φαίνονται οι συγγραφείς καθώς και τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα Περιοδικού, Έτος, Τόμος, Τεύχος, σελίδες. Για εργασίες υπό δημοσίευση, υποχρεωτικά υποβάλλεται επιπλέον και το “letter of acceptance”

7. (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Συναφής διδακτική ή επαγγελματική δραστηριότητα (συντελεστής βαρύτητας 10%) με άνω όριο το αντίστοιχο των 60 μηνών πλήρους απασχόλησης. Θα κατατεθούν οι σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, το χρονολογικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης (εάν πρόκειται για ωρομίσθια απασχόληση) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ώρες πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει η βεβαίωση του εργοδότη να συνοδεύεται είτε από κατάσταση ενσήμων, είτε από σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ όπου θα αναφέρεται πέραν των ημερομισθίων και το αντικείμενο της απασχόλησης και ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται ο υποψήφιος

8. Πιστοποιητικά τουλάχιστον «καλής γνώσης» της Αγγλικής. Η πιστοποιημένη «καλή γνώση» της Αγγλικής αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν, και κανείς δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ χωρίς αυτό το προσόν. Η «Καλή γνώση» μπορεί να πιστοποιηθεί με αποδεικτικά επιπέδου Β2. Επίσης, η καλή γνώση μπορεί να πιστοποιηθεί από σχετικά μαθήματα ορολογίας και γλωσσομάθειας της Γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η «πολύ καλή γνώση» πιστοποιείται από αποδεικτικά επιπέδου C1 και η «άριστη γνώση» από πιστοποιητικά επιπέδου C2 ή πτυχίο ΑΕΙ/μεταπτυχιακό στη χώρα που η πιστοποιούμενη γλώσσα είναι επίσημη γλώσσα του κράτους. Διευκρινίζεται ότι πριμοδοτείται σε ποσοστό 10% μόνο η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς το Τμήμα ότι γνωρίζει την Αγγλική επαρκώς ώστε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία δύναται να διδάσκονται και να εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα.

10. Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι που προέρχονται από τμήματα διαφορετικά του τμήματος ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη άφιξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ δύο (2) συστατικών επιστολών από άτομα που μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το τμήμα ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ, αρκεί να αναφέρουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ του τμήματος που
μπορούν να εισηγηθούν γι’ αυτούς. HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY Department of Electrical and Computer  Engineering MSc Informatics Engineering

Εσταυρωμένος 71004, Ηράκλειο,
Κρήτης Tηλ: 2810-379170,
Email: secrmsc-im@hmu.gr,

11. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο σχετικός συντελεστής βαρύτητας στην προφορική αξιολόγηση του υποψηφίου είναι 10%. Σημειώνεται ότι τα παρακάτω θα κατατεθούν μόνον από τους επιτυχόντες κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 Δύο (2) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες τύπου Ταυτότητας)

Αιτήσεις τελειοφοίτων γίνονται δεκτές υπό τον όρο μέχρι την ημερομηνία των συνεντεύξεων να έχουν ολοκληρωθεί οι προπτυχιακές υποχρεώσεις των υποψηφίων, με μόνη εξαίρεση την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, όπου αυτή απαιτείται.

Oι φάκελοι των υποψηφιοτήτων θα αποσταλούν όπως προαναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας secrmsc-im@hmu.gr σε συμπιεσμένο αρχείο με τίτλο «Αίτηση Υποβολής στο Π.Μ.Σ.» Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF με αυθεντικές υπογραφές (σαρωμένα αντίγραφα)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.hmu.gr/mscie/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrmsc-im@hmu.gr ή στις υπεύθυνες της

Γραμματείας του ΠΜΣ κα Ντρετάκη Ελένη, Δημητράτου Δήμητρα τηλ.: 2810-379853, 2810-379716.

Ο Διευθυντής Σπουδών του Π.Μ.Σ
Σπυρίδων Παναγιωτάκης
Καθηγητής